#ข่าว มบส.

ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ที่มีผลคะแนนระดับ A1, A2 และ B1

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 59
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต รหัส 60

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ Youtube

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –