#ข่าว มบส.

ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8

วิทยากรโดย
ดร.พรนิภา บัวพิมพ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
อาจารย์สุจริต บัวพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมรดกภูมิปัญญา จากสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
—-
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—–
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ชอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culturbsru@gmail.com
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –