ประชาสัมพันธ์ : ช่องทางและกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

— 1 ส.ค. 2563 เวลา 08.45 น.
ปฐมนิเทศรวมนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง
ช่องทาง : Microsoft Teams
Link : https://bit.ly/2WSsHDo
Facebook Live สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ได้อยู่กับนักศึกษา และนักศึกษาเก็บกิจกรรม)
Link : https://bit.ly/30K26tc

— 2 ส.ค. 2563 เวลา 13.00 น.
ประชุมนักศึกษาที่มีความสนใจกู้ยืมกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Facebook Live
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU
Link : https://bit.ly/2WRdSB8

— 3 ส.ค. 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
เวลา 08.30 น.
Facebook Live คณะครุศาสตร์
Link : https://bit.ly/30Gmc7Q

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
เวลา 13.00 น.
ช่องทาง : Microsoft Teams
Link : https://bit.ly/30GHUIT
Facebook Live คณะมนุษยศาสตร์ฯ
Link : https://bit.ly/3hv7zL7

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
เวลา 08.30 น.
ช่องทาง : Microsoft Teams
Link : https://bit.ly/3jAAmQt
Facebook Live คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
Link : https://bit.ly/30MhtRQ

— 4 ส.ค. 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ
เวลา 08.30 น.
ช่องทาง : Microsoft Teams
Link : https://bit.ly/2OSFYHz
Facebook Live คณะวิทยาการจัดการ
Link : https://bit.ly/3g1r9hS

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
เวลา 08.30 น.
ช่องทาง : โปรแกรม Zoom รหัสเข้าจะแจ้งผ่าน LINE Open Chat กลุ่ม “นักศึกษา รหัส 63 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี BSRU ”

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการดนตรีและประชุมผู้ปกครอง
เวลา 13.00 น.
ช่องทาง : โปรแกรม Zoom รหัสเข้าจะแจ้งผ่าน LINE GROUP กลุ่ม
“วิทยาลัยการดนตรี รุ่น6 รหัส 63”