#ข่าว มบส.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ และเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งในภาพรวมและแต่ละภูมิภาค

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าประชุมร่วมกับ สำนักงบประมาณ และเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งในภาพรวมและแต่ละภูมิภาค โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี และนายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –