คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม

ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
อาจารย์มรกต ภู่ทอง
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชรคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสินคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.คณกร สว่างเจริญคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้อำนวยการสำนัก/วิทยาเขต

นางสาว วรรณดี อัศวศิลปกุลผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ บัวทองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรถวัลย์ ปานกลางผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
นางสาว อรุณี คู่วิมลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียวผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดชผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงามผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพินผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
อาจารย์ ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปณิตา แจ้ดนาลาวรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี


นางบุษบงค์ วงษ์พันทาผู้อำนวยการกองกลาง
นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูลรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
นางบุญเพ็ญ หงษ์ทองผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุวิทย์ มุดทะเลปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ
นายอภิชาติ สิงห์ชัยรักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นายกิตติพงษ์ พื้นพรมรักษาการหัวหน้างานพัสดุ
อาจารย์ ดร.จำนงค์  ตรีนุมิตรหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

0Shares