คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

อธิการบดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
 
รองอธิการบดี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย มหาบรรพต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว
 • รองศาสตราจารย์ ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
ผู้ช่วยอธิการบดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิต วณิชยานันต์
 • อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
 • อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
คณบดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
 • อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด

คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนัก/วิทยาเขต
 • นาย สุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล
 • อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายัณ พุทธลา
 • อาจารย์ อรุณี คู่วิมล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เผด็จ ก๋าคำ
 • อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
 • อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย
 • อาจารย์ ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย ปทุมชาติพัฒน์


ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต
ผู้อำนวยการวิทยาเขตสระยายโสม

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘