คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองคณบดีคณะครุศาสตร์
 • อาจารย์ รวยทรัพย์ เดชชัยศรี                                                   
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ปั่นหุ่น
 • อาจารย์ พรรษา ตระกูุลบางคล้า                                                   
 • อาจารย์ ถาวร วัฒนบุญญา                                                   
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
 • อาจารย์ วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย
 • อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช
 • อาจารย์ สมบัติ สมศรีพลอย
 • อาจารย์ กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวีพันธ์ สะอาดเอี่ยม
 • อาจารย์ สุเมธ ใจเย็น
 • อาจารย์ พรรณนา พูนพิน
 • อาจารย์ สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ
 • อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร สกุลกิม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์
 • อาจารย์ ดร.ธิดา อมร 
 • อาจารย์ อรพิมพ์ มงคลเคหา
 • อาจารย์ วนิดา ชื่นชัน
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี เรืองไชยศรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี
 • อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี
 • อาจารย์ วาปี คงอินทร์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
 • อาจารย์ สรสินธุ์ ฉายสินสอน
 • อาจารย์ นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์
 • อาจารย์ เกียรติขร โสภณาภรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาจารย์ จักรกฤษณ์ พนาลี
 • อาจารย์ วรรณรุจ มณีอินทร์
 • อาจารย์ ดุษฎี เทิดบารมี
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • อาจารย์ จักรพงษ์ กังวานโสภณ
 • อาจารย์ กิตติ เชี่ยวชาญ
 • อาจารย์ สายฝน ทรงเสี่ยงไชย
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • อาจารย์ สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์
 • อาจารย์ จันทรัศมิ์ สิริวุฒานันท์
 • อาจารย์ สุรินทร์ ผลงาม
 • อาจารย์ สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
 • อาจารย์ ธีรถวัลย์ ปานกลาง
 • อาจารย์ พรธิภา ไกรเทพ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ บัวทอง
รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 • อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ 
 • อาจารย์ นิศากร เถาสมบัติ 
 • อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ

รองผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต

 • อาจารย์ ศิริพร ทิพย์สิงห์
 • อาจารย์ สุภัทรา โกษะโยธิน
 • อาจารย์ ธนัญญา คนอยู่
รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
 • อาจารย์ อารยา วาตะ
 • อาจารย์ ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

 • อาจารย์ ขวัญนภา วัจนรัตน์
 • อาจารย์ ธีราพร ปฏิเวธวิทูร

รองผู้อำนวยการวิทยาเขตสระยายโสม

 • อาจารย์ ปณิตา แจ้ดนาลาว


ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘