สถาบันวิจัยและพัฒนา


ข้อมูลพื้นฐาน
    สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย โดยจัดบริการสนับสนุนทุนวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต/นักศึกษา ตลอดจนบริการสารสนเทศผลงานวิจัย การดำเนินงานหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบไปด้วย ให้คำปรึกษาด้านวิจัย ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย บริการข้อมูลงานวิจัยต่างๆ และบริการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย

ข้อมูลติดต่อ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๐
เว็บไซต์ : http://research.bsru.ac.th