สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ข้อมูลพื้นฐาน
    สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อกลางไปยังองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในอันที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
    ๑.เพื่อส่งเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษาภายใน
       มหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน และระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม
    ๒.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
    ๓.เพื่อดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆด้านระบบข้อมูล ฐานข้อมูล และสารสนเทศกลางของ มหาวิทยาลัยให้มี
       ความทันสมัยเป็นสากล รวมทั้งการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
    ๔.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการผลิตสื่อและเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการ ดำเนินงานตาม
       พันธกิจของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลติดต่อ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๑ , ๑๑๑๕
เว็บไซต์ : http://prinfo.bsru.ac.th