สำนักอธิการบดี


เว็บไซต์ : http://president.bsru.ac.th/

ข้อมูลพื้นฐาน
    สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นส่วนงานบริหารกลางของอธิการ หน่วยงานนี้จัดระบบบริหารงานส่วนกลาง มีงานบริหารบุคคล งบประมาณ อาคารสถานที่ และพัสดุ เป็นต้น มีภารกิจหลักในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและทำงานเป็นทีม พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป

ข้อมูลติดต่อ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๘

หน่วยงานภายในสำนักอธิการบดี