สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


   

ข้อมูลพื้นฐาน
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งอยู่ ณ อาคาร  “บรรณราชครินทร์” (อาคาร ๘) จัดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากซึ่งนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้โดยปฏิบัติตามกฏระเบียบของสำนักวิทยบริการ

บริการที่ต่างที่ไว้ให้บริการ มีดังนี้
    ๑. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการและแนะนำการสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด, บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย,
        บริการรวบรวมรายชื่อหนังสือตามสาขาวิชา, บริการแนะนำการเขียนและอ้างอิงบรรณานุกรม
    ๒. บริการสิ่งอำนวยความสะดวก บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan), คอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นสารสนเทศ,
        โสตทัศนวัสดุ, ห้อง Mini Theatre,ห้องสมุดดนตรี, ห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย
    ๓. บริการข้อมูลท้องถิ่นธนบุรี ให้บริการที่ห้องอ้างอิงชั้น 3
    ๔. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ Academic Search Premier, Education Research Complete, Computer & Applied
        Sciences, ฐานข้อมูล DCMS และอื่นๆ เป็นต้น

การสมัครสมาชิก
    สำหรับการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นสมาชิกในกรณีที่เป็นสมาชิกใหม่ ต้องนำใบเสร็จรับเงินค่าเทอมในภาคเรียนนั้นมาแสดงเพื่อสมัครเป็นสมาชิก ระเบียบการยืม – คืน
        นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ๕ เล่ม / ๗ วัน
        นักศึกษาระดับปริญญาโท  ๑๐ เล่ม / ๑๔ วัน
        นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ๑๕ เล่ม / ๑๔ วัน
*หมายเหตุ เมื่อส่งหนังสือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับล่าช้าในอัตราวันละ  ๕  บาท/เล่ม/วัน

เวลาเปิดทำการ
    วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดบริการเวลา  ๐๗.๓๐ - ๑๙.๓๐  น.
    วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดบริการเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
    ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์และตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อมูลติดต่อ  ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๐๐,๑๗๐๕
เว็บไซต์ : http://arcbs.bsru.ac.th