สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน


ข้อมูลพื้นฐาน
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบาลที่ชัดเจนในการดำเนินงาน “ส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่สากล” เพี่อทำหน้าที่เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอื่นๆ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจภายนอก ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนต่างประเทศและงานบริการให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่ภาษาต่าง ประเทศเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแขนงต่างๆ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร พัฒนานิสิต นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับนานาประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรป ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญที่ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง จึงได้จัดตั้ง “สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน”

ข้อมูลติดต่อ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๐
เว็บไซต์ : http://iaan.bsru.ac.th