สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา


ข้อมูลพื้นฐาน
    สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ดำเนินจัดกิจกรรมและดูแล จัดบริการแนะแนวสำหรับนิสิต นักศึกษาทุกคน มีบริการอื่นๆดังต่อไปนี้
    ๑.บริการด้านทุนการศึกษา งานแนะแนว มีทุนการศึกษา หลากหลายประเภท แก่นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าขอรับทุน
    ๒.บริการให้คำปรึกษา นักศึกษาผู้มีปัญหาต่างๆ ต้องการผู้ให้คำปรึกษา
    ๓.บริการจัดหางานทำ เพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
       การศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสม

    ๔.การเรียนและการฝึกวิชาทหาร นิสิต นักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกฝนแต่ละปีการศึกษา
       สามารถมาดำเนินเรื่องและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวิชาทหารได้ที่ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร ๑ ชั้น ๒M

ข้อมูลติดต่อ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๐ , ๑๓๐๑
เว็บไซต์ : http://dsad.bsru.ac.th