สำนักศิลปะและวัฒนธรรม


เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th

ข้อมูลพื้นฐาน
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มดำเนินงานในชื่อ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูและสถาบันราชภัฏในปี พ.ศ.๒๕๓๘ ปัจจุบันสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญตามกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่ช่วยสร้างคุณภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับสภาพวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน และได้กำหนดปรัชญาในการทำงานทำนุบำรุง และสืบสานงานวัฒนธรรมไว้ดังนี้ “แหล่งรวมองค์ความรู้ เปิดสู่โลกกว้าง สร้างเครือข่ายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญาท้องถิ่น” โครงการต่างๆ ที่สำนักได้ดำเนินการมาตลอด อาทิ โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างแกนนำคนดีศรีบ้านสมเด็จฯ , โครงการลานบ้าน...ลานวัฒนธรรม, โครงการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆตามเทศกาล และ โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ที่จะส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภท 3 เดือน และประเภท ๑ ปี ดำเนินการต่อเนื่องมา ๑๔ ปีแล้ว กิจกรรมข้างต้นเป็นกิจกรรมที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทุกกิจกรรมเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม และการทำกิจกรรมที่ทำนุบำรุงความเป็นไทยสืบไป

ข้อมูลติดต่อ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐