สำนักคอมพิวเตอร์


ข้อมูลพื้นฐาน
    สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเอกภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์สังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้ ภารกิจ

    ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท
        การดำเนินงานรับผิดชอบด้านควบคุมดูแล ประสานงาน บำรุงรักษา วางแผนด้านระบบเครือข่าย ติดตั้ง ระบบคอมและ
        เครือข่าย ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

    ระบบสารสนเทศ
        มีการให้บริการพื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข รวมถึง
        เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ ประสานงานหลักในการจัดทำ
        โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร(ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
        (MIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


    บริการวิชาการไอซีที
        มุ่งที่จะพัฒนานิสิต นักศึกษา บุคลากร ได้ศึกษาเรียนรู้จากโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฎิบัติการเรื่องต่างๆ ส่งเสริม
        การประชาสัมพันธ์ความรู้และข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบ
        ต่างๆ เช่น โครงการ Unetwork.TV และพัฒนาสื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน


    บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
        ปัจจุบันสำนักคอมพิวเตอร์มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ ห้อง แบ่งเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน ๕
        ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยบริการ ๒๙๖ เครื่อง และห้องสำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓
        ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยบริการอีก ๑๗๖ เครื่อง


    บริการซ่อมบำรุง
        สำนักคอมพิวเตอร์จัดให้มีบุคลากรที่ชำนาญการเฉพาะทางในด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ
        ปรึกษาปัญหาและซ่อมบำรุงเครื่องของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลติดต่อ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๒ , ๑๗๒๓
เว็บไซต์ : http://cc.bsru.ac.th