สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ข้อมูลพื้นฐาน
    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกับด้านวิชาการ เช่น งานรับสมัครนิสิต-นักศึกษา งานทะเบียนประวัติ งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร และการประสานงานจัดการเรียนการสอนกับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริการด้านวิชาการและเอกสารสำคัญทางการศึกษา ติดต่อรับบริการได้ที่อาคาร ๕ ชั้นล่าง ตามวันและเวลาดังนี้
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.
วันเสาร์ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.
วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ข้อมูลติดต่อ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๑๔ , ๑๗๑๕
เว็บไซต์ : www.bsru.net