ฟ้อนต์ศรีสุริยวงศ์ (Sri Sury Wongse Typeface)
3 น้ำหนัก: Regular / Italic / Bold

ออกแบบโดย ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ © 2016
อาจารย์ประจำสาขาวิชา Graphic and Information Design
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วัตถุประสงค์ของการออกแบบ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในโอกาศ ครบรอบ 150 ปี แห่งการเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

ชมตัวอย่างแบบอักษรทั้งชุด ที่นี่

งดเผยแพร่ชั่วคราว