สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ขอเชิญดาวน์โหลดฟอนต์ บี เอส อาร์ ยู บ้านสมเด็จ
ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดย อ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
คุณสมบัติของฟอนต์ เหมาะสำหรับการใช้เป็นอักษรจัดวางหัวเรื่อง ข้อความประกาศกึ่งทางการ
**โปรดศึกษาเงื่อนไข ข้อปฏิบัติเพื่อการใช้ฟอนต์ บี เอส อาร์ ยู บ้านสมเด็จ ให้เข้าใจจากเอกสารแนบ