หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

เบอร์กลางมหาวิทยาลัย
0-2473-7000 อัตโนมัติ 50 คู่สาย

หมายเลขโทรสาร
02-466-6539
02-890-2057
02-890-2058
02-466-6006
02-466-4927
02-466-4342
02-472-5712
02-472-5713
02-472-5714
02-472-5715


สำนักงาน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักวางแผนและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการ
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ

สำนักงานอธิการบดี

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1100
1101
1102
1103
1104
1105
อธิการบดี
รองอธิการบดี 1
รองอธิการบดี 2
รองอธิการบดี 3
รองอธิการบดี 4
รองอธิการบดี 5
รองอธิการบดี 6
รองอธิการบดี 7
รองอธิการบดี 8
รองอธิการบดี 9
สำนักงานอธิการบดี เบอร์ตรง (02-466-6539)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กองกลาง

1106 | 1107
1108
1109 | 1110
1111 | 1112
1113 | 1114
1115
1116
1117
1118
1119
งานเลขานุการ
งานธุรการ
งานยานพาหนะ
งานการเจ้าหน้าที่
กองอาคารสถานที่
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
โรงซ่อมบำรุง
ห้องจัดเลี้ยง
ยามเขตนอก (ลานเจ้าพ่อ)
ยามเขตใน (สาธิต)

กองคลัง | งานพัสดุ

1200 | 1201
1203 | 1204
งานการเงิน เบอร์ตรง (02-466-6007)
งานพัสดุ เบอร์ตรง (02-890-2059)

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306 | 1307
1308
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา (เบอร์ตรง 02-466-4927)
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา (เบอร์ตรง 02-890-2064)
งานปฏิบัติการแนะแนว
สโมสรนักศึกษาภาคปกติ
สโมสรนักศึกษา กศ.ปช.
กองทุนกู้ยืม
งานพยาบาล
ศูนย์เวชศึกษาและป้องกัน

กองนโยบายและแผนงาน

1400
1401
1402
1403
1404
กองนโยบายและแผนงาน (เบอร์ตรง 02-890-2058)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน
งานนโยบาย
งานแผนงาน
งานงบประมาณ

สำนักศิลปและวัฒนธรรม

1500
1501
1502
1503
สำนักศิลปและวัฒนธรรม (เบอร์ตรง 02-466-6664)
ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม
บ้านเอกนาค
งานชุมชนเข้มแข็ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1600
1601
สถาบันวิจัยและพัฒนา (เบอร์ตรง 02-890-2057)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

งานประกันคุณภาพ

1602
1603
1604
1605
งานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

1820
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

สมาคมศิษย์เก่า

1821
1822
สมาคมศิษย์เก่า (ห้องพักชั้น๒)
สมาคมศิษย์เก่า

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707
1708
1709

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1710
1711
1713
1714 | 1715
1717
1718
1719
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (หน้าเคาท์เตอร์)
กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (IT)
กลุ่มงานประมวลผล (วัดผล)
กลุ่มงานเอกสารสำคัญและทะเบียนประวัติ

ศุนย์สระยายโสม

1721

ศูนย์สระยายโสม

สำนักคอมพิวเตอร์ (อาคาร๑๐ ชั้น๘)

1722
1723

สำนักคอมพิวเตอร์ (อาคาร10 ชั้น8)
สำนักคอมพิวเตอร์ (อาคาร10 ชั้น8)

สำนักวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา (อาคาร๑๐ ชั้น๔)

1740
สำนักวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา (เบอร์ตรง 02-465-3224)

อื่นๆ

1800
1801
1802
1803
1804
1805
งานกิจการพิเศษและหารายได้
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
โรงกรองน้ำ
สระว่ายน้ำ
ศูนย์หนังสือ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ
ร้านสหกรณ์

บัณฑิตวิทยาลัย

1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (เบอร์ตรง 02-890-1786)
ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ห้องพักอาจารย์
ห้องพักอาจารย์
ห้องพักอาจารย์
ห้องพักอาจารย์ (ชั้น12)
ห้องพักอาจารย์
ห้องพักอาจารย์
ห้องพักอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

024725713
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2020
2030
2040
2041
2044
2045
2047
2048
2050
2052
2054
2058
2059 | 2077
2060
2064
2070
2073
2080
เบอร์ตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงานคณะ
คณะบดี
งานพัสดุ
งานการเงิน
งานธุรการ-สารบรรณ
รองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ)
รองคณบดี (ฝ่ายบริหาร)
รองคณบดี (ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)
รองคณบดี (ฝ่ายกิจการนิสิต นักศึกษา)
รองคณบดี (ฝ่ายวิจัยและแผน)
หัวหน้าภาคสังคมศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานคณะ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาจีน (อ.ชาวจีน)
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาญี่ปุ่น
สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 1
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 2
สาขาวิชาดนตรีไทย
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และศิลปกรรม
สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

024725714
3000
3001
3100
3105
3110
3111
3112
3120
3121
3125 | 3126
3130
3131
3132
3140
3141
3142
3143
3150
3151
3160
3161
3162
3170
3171
3172
3173
3174
3180
3190

เบอร์ตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณะ
คณบดี
โปรแกรมฯ สถิติประยุกต์ (ห้อง 611)
โปรแกรมฯ คณิตศาสตร์ (ห้อง 612)
โปรแกรมฯ คหกรรมศาสตร์ (ห้อง 812)
โปรแกรมฯ คหกรรมศาสตร์ (ห้องครัว)
ห้องพัก อ.คหกรรม ชั้น 2 อาคาร 9
โปรแกรมฯคอมพิวเตอร์ (ห้อง 411)
โปรแกรมฯ คอมพิวเตอร์ (ห้อง 15121)
โปรแกรมฯ เคมี
โปรแกรมฯ ชีววิทยา (ห้อง 423)
โปรแกรมฯ ชีววิทยา (ห้อง 421)
โปรแกรมฯ ชีววิทยา (อาคารวิทย์ใหม่)
โปรแกรมฯ ฟิสิกส์
โปรแกรมฯ ฟิสิกส์ (ห้อง ว.3)
โปรแกรมฯ ฟิสิกส์ (ห้อง ว.4)
ห้องพัก อ.ฟิสิกส์ ชั้น 2 ตึกวิทย์ใหม่
โปรแกรมฯ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ห้อง 613)
โปรแกรมฯ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ห้อง 623)
โปรแกรมฯ อุตสาหกรรมศิลป์ (ห้องอุตฯ 1)
โปรแกรมฯ อุตสาหกรรมศิลป์ (ห้องอุตฯ 2)
โปรแกรมฯ อุตสาหกรรมศิลป์ (ห้องอุตฯ 3)
โปรแกรมฯ เกษตรศาสตร์ (สำนักงาน)
โปรแกรมฯ เกษตรศาสตร์ (ช.5)
ห้อง FIER ชั้น 4 ตึกวิทย์ใหม่
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1 ตึกวิทย์ใหม่
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 ตึกวิทย์ใหม่
โปรแกรมฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ห้อง 434)
โปรแกรม วิชา IT

คณะวิทยาการจัดการ

024725715
4000 | 4008
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4009
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
เบอร์ตรง คณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานคณะ
คณบดี
รองฝ่ายวิชาการ
รองฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองฝ่ายประกันคุณภาพ
รองฝ่ายบริหาร
รองกิจการนักศึกษา
รองฝ่ายฝึกประสบการณ์
ห้องประกันคุณภาพ
ห้องพัก อ.บุหงา,อ.กัมพล,อ.ธีระวัฒน์,อ.ปรเมสฐ์
ห้องพัก อ.ทวิช,อ.ชนิดา,อ.ชาลี,อ.มารยาท,อ.จรัล,ผศ.พรสรรวค์
ห้องพัก อ.บุญส่ง,อ.รัตนา,อ.สิทธิศักดิ์,อ.จุธาทิพย์,อ.วิรัชต์,ผศ.นลินี
ห้องพัก อ.ไพฑูรย์,อ.สมศรี,อ.สิริรักษ์,อ.ผศ.สุวิมล,อ.เสาวณี,อ.ชัยยะ
ห้องพัก รศ.เกริก,อ.สุจิตรา,อ.อาภา,ผศ.กมล,ผศ.เอื้อมพร,อ.นาฎยา
ห้องพัก ดร.นิลาวรรณ,อ.นฤมล,ดร.สุนันทา,อ.วีระ,อ.อรรณพ
ห้องพัก ผศ.ศิริจันทร์,อ.เดือนเด่น,อ.โฉมฉาย,อ.ชรินพร,ผศ.สุพรรณี
ห้องพัก อ.รวงพร , ผศ.ปรียานุช,ผศ.บุญโชติ,อ.ระพีพันธ์,อ.ภัทิรา
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ห้องพัก อ.จันทรัศมี,อ.สุปราณี
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ (อ.บุญส่ง)
ห้องปฏิบัติการวารสาร (อ.วิรัชต์)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กราฟิค อ.มารยาท
ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง อ.สุปราณี
ห้องปฏิบัติการโฆษณา อ.สิทธิศักดิ์
ห้องปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ อ.พรสวรรค์
ห้องปฏิบัติการปรชามติ อ.ทวิช
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
อ.ปรียานุช บัญชี
ภาคบัญชี อ.อุกฤต
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานบัณฑิตการจัดการ

คณะครุศาสตร์

5000 | 5001
2301 | 2302 | 2303
5013
5014 | 5019
5015 | 5021
5017 | 5018
5018
5024 | 5026
5025
5027
5028
5063 | 5064 | 5065
5068 | 5069
5072
5073
5077
5077
5078 | 5079
5080
5082 | 5083
5084 | 5085
5088
5088
5090
5092
5093
5099
5105
5112


สำนักงานคณะครุศาสตร์
พลศึกษา
งานแผน
งานโสตฯ
ฝ่ายฝึกประสบการณ์
งานพัสดุ
งานการเงิน
งานธุรการ
งานวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์
งานประกันคุณภาพ
วิทยาศาตร์
การศึกษาปฐมวัย
กลุ่มวิชาชีพครู
การประถมศึกษา
เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา
จิตวิทยา
นาฏยศิลป์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ภาษาไทย
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
การบริหารจัดการศึกษา
ศิลปศึกษา
ดนตรีศึกษา

<update 22 สิงหาคม 2559>

โรงเรียนมัธยมสาธิต มบส.

024661999
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611

เบอร์ตรง โรงเรียนมัธยมสาธิต
ฝ่ายธุรการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต
ห้องทะเบียน
ห้องพักอาจารย์ (ชั้น 2)
ห้องพักอาจารย์ (ชั้น 3)
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องพักอาจารย์
ห้องพักอาจารย์
ห้องพักอาจารย์
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องพักอาจารย์

โรงเรียนประถมสาธิต มบส.

5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710

ฝ่ายธุรการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 (อ.อัมพร,อ.ทัชชา,อ.สุภาเพ็ญ)
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 (อ.ชนิดา,อ.พจน์นัน,อ.ศศิกาญน์)
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 (อ.สมชาย,อ.วิลาวรรณ,อ.วัชรา)
ห้องพัก อ.บุปผา
ห้องพัก อ.สมยศ
ห้องสมุดชั้น 6 (อ.สุขใจ)
ห้องพัก อ.พยา,อ.วราพร
ชั้นล่างโรงอาหาร
ห้องพัก

ห้องประชุม

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
ห้องมรกต
ห้องบุษราคัม
ห้องไพลิน
ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม
ห้องประชุมอาคาร 100 ปี (หน้าห้อง)
ห้องประชุมอาคาร 100 ปี (ห้อง Control)
ห้องประชุมชั้น 14/1 อาคาร 100 ปี
ห้องประชุมชั้น 14/2 อาคาร 100 ปี
หน้าห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15
ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี
ห้องประชุมชั้น 5 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
ห้องประชุมชั้น 6 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
ห้องประชุมโรงอาหารใหญ่