ติดต่อ มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์: ๐ ๒๔๗๓ ๗๐๐๐
e-mail : admin@bsru.ac.th

>> หมายเลขโทรศัพท์ภายใน <<

:: แผนที่ ::