SENATE

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

HOT NEWS 


5 ธันวา มหาราช

สารจากประธาน...


  • รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจนกระทั่งถึงปัจจุบันสภาพการปฏิบัติงาน...


สารจากรองประธาน..

  • อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล การจะเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถืออีกทั้งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนในสังคมนั้นต้องมีหลักการแห่งการเป็นนักปราชญ์ และหลักธรรมที่จะเป็นหลักแห่งผู้ปรกครองที่ดีคือหลัก อิทธิบาท 4 ข้าพเจ้าคิดว่าทุกคนควรมีหลักดังกล่างต่อไปนี้...


  • ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 23 ที่ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กร ที่ประกอบด้วยประธานสภาและคณะกรรมการ...


ฝากประชาสัมพันธ์

  1. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558.สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ดังกล่าว มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2558
  2. ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ทางด้านการบริหารการศึกษา คุณลักษณะบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ศิลปวัฒนธรรม จากนักวิจัย ข้าราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำวารสารครุศาสตร์ประจำปี


ข่าวการศึกษา Education News )

ปรับโครงสร้างครู


นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เปิดเผยว่าตนจะนัดหารือกับคระกรรมการอุดมศึกษา (กกอ) อีกรอบในสัปดาห์หน้า ...


ข่าวอาเซียน ( Asean News )

กาแฟรับ AEC

 

"กาแฟ" เป็นสินค้าการเกษตรชนิดหนึ่งที่ไทยมีศักยภาพการผลิตสูง ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีการนำเข้าสินค้ากาแฟดิบและกาแฟคั่วบด ...ข่าวเทคโนสารสนเทศ ( Information News )

เทคนิคง่าย ๆ ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่สมาร์ทโฟน 


เดี่ยวนี้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ๆ ที่ออกมาในปัจจุบัน มักออกมาแบบมาไม่ให้ผู้ใช้ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ หากเบตเตอรี่เสื่อม ต้องส่งเข้าศูนย์ซ่อมอย่างเดียว... ข่าวอุตสาหกรรม ( Industrial News )

ความก้าวหน้าของเครื่องส่งสัญญาณการไหล      

ปัจจุบันระบบควบคุมและเครื่องส่งสัญญาณตัวแปรต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนากันไปอย่างต่อเนื่อง ก้เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน ...   ข่าวเศรษฐกิจ ( Economy News )

แนะสินค้าสร้างแบรนด์    


หากสินค้าหรือบริการใดนั้น ไม่มีแบรนด์ ย่อม ไม่มีความแตกต่าง " ถือว่าสำคัณเลยที่เดียวที่ต้องสร้างแบรนด์ในสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑืพร้อมการแนะนำสินค้าให้...ข่าวเกษตร ( Agriculture News )

ถั่วฝักยาว

 

ถั่วฝักยาวนั้นมีสารอาหารในปริมาณสูง มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสมากมาย นอกจากนี้ยังมีวิตามินซีและโปรตีน แต่อย่างไรก็ตามการกินถั่วฝักยาวดิบก็อาจจะ...  ข่าวการลงทุน ( Investment News )

ผลวิจัยชี้เปิด "อาร์ซีอีพี" 3 อุตสาหกรรมหลักอ่วม 


เปิดผลวิจัยมธ.ผลกระทบเปิดเสรีอาร์ซีอีพี อาเซียนบวก 6 พบ 3 อุตสาหกรรมหลัก ยานยนต์ ไฟฟ้า และเหล้ก ต้องระมัดระวังเจราจาชี้จะมีสินค้าทะลักเข้าไทย ...ข่าวศิลปวัฒนธรรม (Art and Cultural News )

กรมศิลป์เตรียมบูรณะเศียรพระ-เทวดาวัดเกาะแก้ว


เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 6 เตรียมของบประมาณบูรณะเศียรพระ-เทวดา วัดเกาะแก้ว จ.พิษณุโลก ตรวจสอบการตัดเศียรพระและรูปเทวดา เกือบ 100 เศียร...


ข่าวยานยนต์

เทคโนโลยียานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์เบื้องต้น


ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวิสวกรรมยานยนต์ได้ถูกพัฒนาไปอย่างมาก ซึ่งหลาย ๆ ครั้งที่ผู้ต้องการซื้อรถดูข้อมูลด้านเทคนิค เพื่อพิจารณาในการ ...       รู้ไว้ใช่ว่า ?????......


เลือกเครื่องปรับอากศอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับคุณ เพื่อผลความสบายพร้อมกับการประหยัดค่าไฟฟ้าในกระเป๋าตังต์ของคุณไม่ให้รั่วไหลโดยมีเทคนิค


ภัยใกล้ตัว !!!!!......


การป้องกันแะการลักทรัพย์ในที่พักอาศัย อยู่แต่ในบ้านใช่ว่าจะปลอดภัยเมื่อไหร่ ข่าวคราวขโมยขึ้นบ้านลักทรัพย์ยังดังระงมอย่างครึกโครม แะนั้นท่านควรจะดูและที่พักอาศัยให้อยู่ในสภาพที่มิดชิด ไม่เป็นสิ่งที่ล่อใจให้คนร้ายกระทำการในบ้านของท่านได้


สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02 - 473 7000 ต่อ 1820

bsru_senate@hotmail.com