ประกาศรายนามผู้สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบ2 ,รอบ3)
Read more.
สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress รุ่นที่ 2” (รับเฉพาะอาจารย์และบุคลาก
Read more.
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม “ระบบการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน”
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
Read more.
กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Read more.
ประกาศการอบรม และการทดสอบ CEFR สำหรับนักศึกษา (กลุ่มเป้าหมายที่ 2)
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
Read more.
ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
Read more.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Read more.
ประกาศรายนามผู้สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Read more.
ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปีที ๑๖
Read more.
บทสัมภาษณ์ อาจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ (สาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
Read more.
เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการ “เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 1) ประจำปี 2560”
Read more.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม รอบ
Read more.
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติ
Read more.
รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่
Read more.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 1/2560
Read more.
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรียนการสอน”
Read more.
มบส. ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
Read more.