ขอเชิญ นักวิจัยรุ่นใหม่! สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4)
Read more.
การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (แหล่งทุนภายใน)
Read more.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย
Read more.
ให้นิสิตหลักสูตร 5 ปี รหัส 56 และ 4ปี ที่มีรหัส 57 ทุกคน เข้าประชุมและฟังคำชี้แจงและรับ username ในการเข้าระบบ online ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560
Read more.
“เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฝากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ”
Read more.
นิสิตชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมกับ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมกันแจกจ่าย เครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.นาพญ
Read more.
กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560
Read more.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา สภานิสิต องค์การบริหารนิสิตและชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค ให้แก
Read more.
แจ้งรหัสผ่านสำหรับระบบ E-Learning (moodle)
Read more.
กำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
Read more.
รายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559
Read more.
(ขยายเวลา) แนวทางการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ในภาพรวมของพฤติกรรมการทำงานด้านความร่วมมือ การเอาใจใส่ ความตั้งใจ และความรับผิดชอบใน
Read more.
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
Read more.
โครงการ English Courses
Read more.
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
Read more.
ห้ามพลาด !!!ข่าวดีสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของห้องสมุด กับกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบ และกิจกรรมนำชมห้องสมุดสำหรับนิสิต นักศึกษาใหม่ พร้อมรับของที่ระลึก
Read more.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบ 2)
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Read more.
(แก้ไข) การวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR
Read more.
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
Read more.