ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2559
Read more.
(ประกาศรายชื่อ) โครงการอบรม “การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate”
Read more.
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” กับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
Read more.
เชิญร่วมโครงการเสวนาวิชาการ “สร้างพลเมืองใหม่สู่ไทยแลนด์ ๔๐” DNA ทางวัฒนธรรมของคนไทยยุคใหม่
Read more.
ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปี่ที่ ๑๖
Read more.
“วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
Read more.
มบส. จัดพิธีปลงผมนาค และพิธีทำขวัญนาค ในงาน “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”
Read more.
เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560 (Open House 2017)
Read more.
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง Sci&Tech Game 2016
Read more.
ประกาศรับสมัคร การอบรม มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
Read more.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ห้ามนิสิตนักศึกษาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า และบริโภคยาผิดประเภท หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททุกช
Read more.
(ขยายเวลารับสมัคร) โครงการอบรม “Google Apps for Education”
Read more.
ขอเชิญ นักวิจัยรุ่นใหม่! สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4)
Read more.
การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (แหล่งทุนภายใน)
Read more.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย
Read more.
ให้นิสิตหลักสูตร 5 ปี รหัส 56 และ 4ปี ที่มีรหัส 57 ทุกคน เข้าประชุมและฟังคำชี้แจงและรับ username ในการเข้าระบบ online ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560
Read more.
“เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฝากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ”
Read more.
นิสิตชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมกับ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมกันแจกจ่าย เครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.นาพญ
Read more.
กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560
Read more.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา สภานิสิต องค์การบริหารนิสิตและชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค ให้แก
Read more.