“บ้านสมเด็จโพลล์” เผยคนกรุงรู้อยู่แก่ใจ “ขยะ” ทำน้ำท่วม จี้เก็บค่าบำบัดน้ำเสีย-สร้างสำนึก
Read more.
ขอเชิญพี่น้องชาว “สิงห์สุริยะ” ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านส
Read more.
ประกาศ!! งดจ่ายไฟฟ้า ตามวัน/เวลา และสถานที่ ดังนี้
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบำรุงการศึกษา (สายสอน) (บุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อโอนย้ายเ
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Read more.
เรียนเชิญอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการ “การใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศ
Read more.
เชิญชวนอาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Read more.
รับสมัครอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ
Read more.
รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (Bachelor of Science Program in Chemistry) / หลักสูตร ค
Read more.
BSRU News ร่วมรณรงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ เป็น “มหาวิทยาลัยฯปลอดบุหรี่”
Read more.
แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดการจราจรในฝั่งสาธิต เป็นการเดินรถทางเดียว (One-way)
Read more.
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในฐานะผู้ประเ
Read more.
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”
Read more.
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มบส. เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Read more.
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 3)
Read more.
คู่มือความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Read more.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบำรุงการศึกษา (สายสอน) (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด
Read more.
วอลเลย์ มบส.สุดเจ๋ง!! ชนะสวนดุสิต รอบแรก ชิงแชมป์ประเทศไทย
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณจารย์” หัวข้อ : การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2
Read more.