งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ AEC เรื่อง ผู้ประกอบการอาเซียนเริ่มต้นธุรกิจเงินล้านด้วยสื่อออนไลน์
Read more.
การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
Read more.
รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558
Read more.
เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System : NRMS
Read more.
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Read more.
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
Read more.
การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
Read more.
งานประกันคุณภาพ มบส. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4)”
Read more.
แก้ไขประกาศรับเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานใน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2558 สังกัด หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมฯ
Read more.
ประกาศรับบัตรนักศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่ประกาศ)
Read more.
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
Read more.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ: การดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยง และระบบที่ปรึกษา”
Read more.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อาเซียนหรรษา” (ASEAN Fun Games)
Read more.
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย ดังรายการต่อไปนี้
Read more.
ขอเลื่อนการประกาศผลอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
Read more.
โครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดีฯ (สระยายโสม จ.สุพรรณบุรี) เปิดรับสมัครนิสิต – นักศึกษาใหม่
Read more.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา2558
Read more.