ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย
Read more.
สถาบันภาษา เปิดห้อง MINI THEATER ให้นักศึกษาเข้าชมภาพยนตร์
Read more.
หรรษา…..คราเกษียณ 2558
Read more.
ลงทะเบียนสัมภาษณ์ กยศ. รอบที่ 1
Read more.
การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางทางวิชาการ : การดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยงและระบบที่ปรึกษา
Read more.
ขยายเวลาการรับสมัครและเลื่อนวันอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
Read more.
โครงการ”ร้อยคนรู้ คู่ชุมชน สู่สังคมปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”
Read more.
การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System : NRMS)
Read more.
สานสายใย รวมใจ ลูกสุริยะ “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate”
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle”
Read more.
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าอบรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ENGLISH FOR WORK และ INTERNATIONAL CONVERSATION
Read more.
งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ AEC เรื่อง ผู้ประกอบการอาเซียนเริ่มต้นธุรกิจเงินล้านด้วยสื่อออนไลน์
Read more.
การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
Read more.
รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558
Read more.
เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System : NRMS
Read more.
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Read more.
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
Read more.
การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
Read more.