กำหนดการรับเส้นทางสู่บัณฑิต ภาคกศ.พ.
Read more.
สรุปรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ณ วันที่ 12 ตุลาค
Read more.
ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีใหม่ คณะครุศาสตร์ และ วิทยาการจัดการ
Read more.
ขยายเวลาการสมัครเข้ารับการฝึกกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปรับปรุง 08/10/58
Read more.
บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4
Read more.
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในอาคารศีตลาคาร
Read more.
โครงการ “ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Read more.
อบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
Read more.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
Read more.
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน หรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
Read more.
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
Read more.
ขอปิดระบบสารสนเทศ ERP และ MIS เป็นการชั่วคราว
Read more.
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย MICROSOFT OFFICE 2013 และ MICROSOFT OFFICE 365
Read more.
เปิดห้อง Mini Theater และห้อง Sound Lab ให้นักศึกษาได้เข้าชมภาพยนตร์ และใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ
Read more.
ประกาศผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
Read more.
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ
Read more.
ปั่นเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติด
Read more.
ตรวจสอบรายชื่อ นิสิต นักศึกษา ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
Read more.
การชำระเงินเป็นกรณีพิเศษ
Read more.