แบบฟอร์ม ผูที่แจงประสงคขอยกเลิกการลงทะเบียนการฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมมาตรฐานวิชาชีพ ๙ มาตรฐาน ประจำเดือนตุลาคม
Read more.
พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์” หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
Read more.
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง Sci & Tech Game 2015
Read more.
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
Read more.
ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
Read more.
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559
Read more.
กิจกรรม Workshop เทคนิคการถ่ายภาพ Lanscape
Read more.
ขอแสดงความยินดีในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Read more.
ประกาศรายชื่อ “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (รุ่นที่ 2)
Read more.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Read more.
รับสมัครสอบเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง กว่า 60 สาขา
Read more.
ตามรอย 150 ปีศรีสุริยวงศ์
Read more.
นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา) สามารถรับเสื้อคณะครุศาสตร์
Read more.
BSRU PHOTO CONTEST
Read more.
สองความต่าง ในความเหมือน สื่อโทรทัศน์ VS สื่อออนไลน์
Read more.
โครงการอบรมความรู้เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ (Training Programme to Obtain the Professional Licensure of Foreign Teac
Read more.
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
Read more.