โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560
Read more.
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวร
Read more.
แจ้งการ – ปิด – ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา เนื่องจากจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีรับน้องใหม่
Read more.
แจ้งการปรับเปลี่ยน การจอดรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับอาจารย์ และบุคลากร
Read more.
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อำนวยความสะดวกสำหรับการสแกนลายนิ้วมือ (เป็นการชั่วคราว) 
Read more.
มหกรรมเครือข่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน
Read more.
“รับขวัญน้องใหม่ อย่างสร้างสรรค์” สู่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2560
Read more.
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการเรียนการสอนธรรมศึกษา
Read more.
คณะครุศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”
Read more.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รณรงค์ “รับน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค”
Read more.
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
Read more.
โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
Read more.
ขั้นตอนการรับรายงานตัว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
Read more.
โครงการ “เรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริและการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบไทยสู่สากล” 
Read more.
โครงการ อบรมนักออกแบบรุ่นเยาว์ เรื่อง “เดินดลใจ : เดินสำรวจศิลปะไทยและแวดล้อม ชุมชนวัดบุปผาราม”
Read more.
คณาจารย์นักวิจัย มบส. นำเสนองานวิจัยในงาน “CITY 2017”
Read more.
โครงการอบรมนักออกแบบรุ่นเยาว์ เรื่อง “เดินดลใจ : เดินสำรวจศิลปะไทยและแวดล้อม ชุมชนวัดบุปผาราม”
Read more.
อาจารย์ มบส. รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” ประจำปี 2560
Read more.
แจ้งกำหนดการเขียนใบรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหารโอนย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
Read more.