Bodyslam The Power of “Sharing” Concert
Read more.
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบ 3)
Read more.
คณะครุศาสตร์โดยกลุ่มวิชาชีพครู จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้วัฒนธรรม
Read more.
วิทยาศาสตร์อาสาสืบสานพระราชดำริสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบอักษร
Read more.
ร่วมกันกันตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนหยุดสงกรานต์
Read more.
รอยพระบาทประทับ ณ แผ่นดินบ้านสมเด็จฯ
Read more.
บ้านสมเด็จฯ เปิดอบรม 11 หลักสูตร เพื่อพัฒนาข้าราชการครู
Read more.
6 เมษายน “วันจักรี”
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับ นายแมน คล้ายสุวรรณ นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทบทร้อยกรองสำหรับเยาวชน รวมบทร้อยกรอง “คำสารภาพถึงพ่อข
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมาริสา อ้อนกิ่ง นิสิตสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน การประกวดกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถ
Read more.
คณะครุศาสตร์ เปิดรับความคิดเห็นผ่านกล่อง “EDU VOICE”
Read more.
สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ๒๕๖๐
Read more.
รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน หลักสูตร 2+1 ประจำปีการศึกษา 2560
Read more.
อาจารย์ มบส. “เดินตามฝันสู่ศิลปะในยุคดิจิทัล”
Read more.
วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Read more.
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) ปีการศึกษา 2560
Read more.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมเลือกตั้งประธานสภานิสิต&นายกนิสิต
Read more.
สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
Read more.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560
Read more.