อาจารย์ มบส. “เดินตามฝันสู่ศิลปะในยุคดิจิทัล”
Read more.
วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Read more.
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) ปีการศึกษา 2560
Read more.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมเลือกตั้งประธานสภานิสิต&นายกนิสิต
Read more.
อบรมใบขับขี่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แก้ไขวันอบรม)
Read more.
สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
Read more.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560
Read more.
(แก้ไข) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Read more.
ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2559
Read more.
(ประกาศรายชื่อ) โครงการอบรม “การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate”
Read more.
เชิญร่วมโครงการเสวนาวิชาการ “สร้างพลเมืองใหม่สู่ไทยแลนด์ ๔๐” DNA ทางวัฒนธรรมของคนไทยยุคใหม่
Read more.
ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปี่ที่ ๑๖
Read more.
“วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
Read more.
มบส. จัดพิธีปลงผมนาค และพิธีทำขวัญนาค ในงาน “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”
Read more.
เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560 (Open House 2017)
Read more.
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง Sci&Tech Game 2016
Read more.
ประกาศรับสมัคร การอบรม มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
Read more.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ห้ามนิสิตนักศึกษาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า และบริโภคยาผิดประเภท หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททุกช
Read more.
(ขยายเวลารับสมัคร) โครงการอบรม “Google Apps for Education”
Read more.