โครงการ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 (STEM Education)
Read more.
โครงการครุศาสตร์จิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่2
Read more.
คณะผู้บริหารจาก LIPA CITY Colleges (LCC) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารคณะครุศาสตร์
Read more.
ครุศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ผนึกกำลังหารือพัฒนาหลักสูตรพร้อมมุ่งผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ
Read more.
ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 4
Read more.
“สัมมนาความพร้อมของการพัฒนานิติสังคมและเศรษฐกิจไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
Read more.
“เบื้องหลัง…หนังพาไป”
Read more.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Read more.
โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
Read more.
“Special Project” เชิญชมผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
Read more.
ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับสถาบัน
Read more.
ประกาศรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559!!
Read more.
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสำนึกเพื่อการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21”
Read more.
วช. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
Read more.
ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ English for Work & International Conversation รุ่นที่ 2
Read more.
ไหว้ครูดนตรี ประจำปี ๒๕๕๘
Read more.
กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Read more.
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
Read more.
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
Read more.
สถาบันวิจัยฯ ประกาศให้ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า ใน 2 ประเภท (RDI announces targeted research funding on)
Read more.