มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปิดทำการ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
Read more.
ขออนุญาติให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาครู (ขั้นเต็มรูป) กลับมาสัมนาครั้งที่ ๑
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมมาตรฐานวิชาชีพ ๙ มาตรฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน
Read more.
คอนเสิร์ตเสนอผลงานการประพันธ์เพลง ( Collage of Music Composition 2015)
Read more.
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มบส. จัดกิจกรรม “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ”
Read more.
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วม “พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน”
Read more.
โครงการ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 (STEM Education)
Read more.
โครงการครุศาสตร์จิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่2
Read more.
คณะผู้บริหารจาก LIPA CITY Colleges (LCC) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารคณะครุศาสตร์
Read more.
ครุศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ผนึกกำลังหารือพัฒนาหลักสูตรพร้อมมุ่งผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ
Read more.
ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 4
Read more.
“สัมมนาความพร้อมของการพัฒนานิติสังคมและเศรษฐกิจไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
Read more.
“เบื้องหลัง…หนังพาไป”
Read more.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Read more.
โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
Read more.
“Special Project” เชิญชมผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
Read more.
ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับสถาบัน
Read more.
ประกาศรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559!!
Read more.
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสำนึกเพื่อการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21”
Read more.
วช. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
Read more.