งานประกันคุณภาพ มบส. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษ
งานประกันคุณภาพ มบส. จัด
Read more.
แก้ไขประกาศรับเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานใน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่
แก้ไขประกาศรับเลือกเพื่อ
Read more.
ประกาศรับบัตรนักศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่ประกาศ)
ประกาศรับบัตรนักศึกษาสำห
Read more.
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ของข้าราชการหรือพ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ̶
Read more.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ: การดำเนินงานด
ขอเชิญคณาจารย์พี่เลี้ยง
Read more.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อาเซียนหรรษา” (ASEAN Fun Game
สำนักวิทยบริการและเทคโนโ
Read more.
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย ดังรายการต่อไปนี้
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลื
Read more.
ขอเลื่อนการประกาศผลอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
ขอเลื่อนการประกาศผลอาจาร
Read more.
โครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดีฯ (สระยายโสม จ.สุพรรณบุรี) เปิดรับสมัครนิสิต – นักศึกษาใหม่
โครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ท
Read more.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื
Read more.