มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา +66 2 473 7000 Mon. – Fri. 08:30 – 16:30 admin@bsru.ac.th

ประกาศ เรื่อง การติดตามการปฏิบัติการสอน การบริการวิชาการ และการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการตามแนวการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

6_การติดตามการปฏิบัติการสอน

 

:: BSRU News ::