ประกาศ เรื่อง การติดตามการปฏิบัติการสอน การบริการวิชาการ และการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการตามแนวการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

6_การติดตามการปฏิบัติการสอน

 

:: BSRU News ::