การประชุมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานและประกาศเจตจำนงสุจริต “องค์กรแห่งความโปร่งใสภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITA BSRU )”


:: BSRU News ::