คำกล่าวแสดงเจตจำนงของอธิการบดี ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสต่อบุคลากรและสาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

create : 6/2/2018 by Admin

:: BSRU News ::