มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา +66 2 473 7000 Mon. – Fri. 08:30 – 16:30 admin@bsru.ac.th

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของอธิการบดี ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสต่อบุคลากรและสาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

create : 6/2/2018 by Admin

:: BSRU News ::