มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา +66 2 473 7000 Mon. – Fri. 08:30 – 16:30 admin@bsru.ac.th

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของอธิการบดี

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของอธิการบดี ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใสต่อบุคลากรและสาธารณชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศคำกล่าวแสดงเจตจำนง
ของผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ต่อบุคลากรและสาธารณชนคำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอแสดงเจตจำนงต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน

นิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

และสาธารณชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนว่า

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส

กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิบัติ

มีความสำนึกและตระหนักพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงานที่มีอยู่

ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบอย่างครบถ้วน เคร่งครัด

เต็มกำลังความสามารถ และสร้างค่านิยมองค์กรวัฒนธรรมสุจริตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันภายใต้คำว่า “MORALITY”

ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

ข้าพเจ้าจะใช้อำนาจหน้าที่ด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่า

การกระทำใดเป็นความเจริญ การกระทำใดเป็นความเสื่อม

การกระทำใดที่ต้องทำ การกระทำใดที่ต้องละเว้นและกำจัด จะยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน และจะยืนหยัดด้วยการป้องกัน ปราบปราม และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


:: BSRU News ::