มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา +66 2 473 7000 Mon. – Fri. 08:30 – 16:30 admin@bsru.ac.th

โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” (รุ่นที่ 2)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://person.bsru.ac.th/3action_17.11.2559.php


:: BSRU News ::