ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อผ้าสีม่วงต่างๆ เพื่อแสดงสัญลักษณ์และเข้าร่วม การประชุมเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริต “องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต”

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::