ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 61 ทุน

—- ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://mis […]

:: BSRU News ::

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ การให้ทุนการศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

—- คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุนสนับ […]

:: BSRU News ::

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

—- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า […]

:: BSRU News ::

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::