จะมีการปรับค่าธรรมเนียมขึ้น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สวพ. […]

:: BSRU News ::

แบบฝึกหัดการฟัง รายวิชา9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่1/2561

แบบฝึกหัดการฟัง รายวิชา9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่1/2561

:: BSRU News ::

🗓 ตารางเรียนและแนวการสอนวิชา9111101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่1/2561

ตารางเรียนและแนวการสอน รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับทุกหมู่เรียน

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- ขอเช […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารก้าวทัน […]

:: BSRU News ::