ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1/1 และ รอบที่ 1/2)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2562

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา […]

:: BSRU News ::