ขอเชิญ นักวิจัยรุ่นใหม่! สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4)

ขอเชิญ นักวิจัยรุ่นใหม่!

:: BSRU News ::
Read more

เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการจัดทำงบประมาณและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย”

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำน

:: BSRU News ::
Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) สู่คุณภาพ “

ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการอำ

:: BSRU News ::
Read more

ขอเรียนเชิญรองคณบดีฝ่ายวางแผน/รองผู้อำนวยการสำนักฝ่ายวางแผน ประชุมเครือข่ายนักวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2559

มบส.    กองนโยบายและแผน

:: BSRU News ::
Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

  ขอเชิญเข้าร่วม โค

:: BSRU News ::
Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการปร

:: BSRU News ::
Read more