เรียนเชิญอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการ “การใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป”

  เรียนเชิญอาจารย์ภ

:: BSRU News ::
Read more

เชิญชวนอาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอน”

  เชิญชวนอาจารย์ภาย

:: BSRU News ::
Read more

รับสมัครอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2559”

:: BSRU News ::
Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณจารย์” หัวข้อ : การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

{Up-Next} ฝ่ายวิชาการ มบ

:: BSRU News ::
Read more

บ้านสมเด็จฯ เปิดอบรม 11 หลักสูตร เพื่อพัฒนาข้าราชการครู

บ้านสมเด็จฯ เปิดอบรม 11

:: BSRU News ::
Read more