โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณจารย์” หัวข้อ : การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

{Up-Next} ฝ่ายวิชาการ มบ

:: BSRU News ::
Read more

บ้านสมเด็จฯ เปิดอบรม 11 หลักสูตร เพื่อพัฒนาข้าราชการครู

บ้านสมเด็จฯ เปิดอบรม 11

:: BSRU News ::
Read more