ขอแสดงความยินดีในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ

:: BSRU News ::
Read more