พิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ลานกีฬา ในชุมชนศรีภูมิ เขตธนบุรี ตามนโยบายประชารัฐร่วมใจ ร่วมกับหน่วยงาน และ ชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 25

:: BSRU News ::
Read more

BSRU TEST OF ENGLISH PROFICIENCY (BSRU-TEP) MANUAL คู่มือการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

      &nb

:: BSRU News ::
Read more