[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ ครูและนักเรียน โรงเรียนมหรรณพาราม เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- ประชุมเชิง […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา จัดการประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “กัญชาและกัญชงทางการแพทย์” วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- ศูนย์วิทยา […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – งานประชุมทางวิชาการ ICMS2019 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- งานประชุมท […]

:: BSRU News ::

ประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2562

ขอเรียนเชิญ  คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อ […]

:: BSRU News ::

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2562

ขอเรียนเชิญ  คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อ […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมเป็นเครือข่ายเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจำปี 2019 วันที่ 6 กรกฎาคม 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- คณะวิทยาศา […]

:: BSRU News ::

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนาวิชาการบันเทิง ใน…การสื่อสารในโลกดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ กรณีศึกษา : รายการเนวิเกเตอร์

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนาวิชาการบันเทิง ใน […]

:: BSRU News ::