โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยร […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการปัจฉิมนิเทศ ก้าวแรกสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- คณะวิทยาศา […]

:: BSRU News ::

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2562

ขอเรียนเชิญ  คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อ […]

:: BSRU News ::

[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการอบรมการเขียนโครงร่างงานวิจัย (บัณฑิตนิพนธ์/โปรเจคต์) เพื่อพัฒนานวัตกรรม วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 27 มีนาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — คณะวิ […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — จัดโค […]

:: BSRU News ::

[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2562

ขอเรียนเชิญ  คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อ […]

:: BSRU News ::