[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ตามแนว สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้เครื่องและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – วิชาสุขภาพและความงาม 9132204 (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ประกาศย้ายห้องเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ประกาศย้ายห้อง […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- แสดง […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาลี  นามดวง อาจารย์ประจำสาขาวิชา เคมี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- แสดง […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ ครูและนักเรียน โรงเรียนมหรรณพาราม (ครั้งที่ 2) เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — ยินดี […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – จัด โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — คณะวิ […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – เรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี ZOOM วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — คณะวิ […]

:: BSRU News ::