ขอเชิญ นักวิจัยรุ่นใหม่! สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4)

ขอเชิญ นักวิจัยรุ่นใหม่!

:: BSRU News ::
Read more

ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ

:: BSRU News ::
Read more

วารสารฉบับปฐมฤกษ์ การบูรณาการศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ฉบับปฐมฤกษ์ การบูรณาการศ

:: BSRU News ::
Read more

โครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่น ๔

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาว

:: BSRU News ::
Read more

เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่น3)

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิด

:: BSRU News ::
Read more