สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 3)

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาส

:: BSRU News ::
Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบำรุงการศึกษา (สายสอน) (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั

:: BSRU News ::
Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณจารย์” หัวข้อ : การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

{Up-Next} ฝ่ายวิชาการ มบ

:: BSRU News ::
Read more

พิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ลานกีฬา ในชุมชนศรีภูมิ เขตธนบุรี ตามนโยบายประชารัฐร่วมใจ ร่วมกับหน่วยงาน และ ชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 25

:: BSRU News ::
Read more