ตรวจสอบสถิติการเข้าใช้ระบบ EOL System ปี 2559

eol
ตรวจสอบสถิติการเข้าใช้ระบบ  EOL System ปี 2559

ด้านหลังรายชื่อ มีช่อง Login และ Logout

ถ้ามีข้อมูลวันเวลาในช่องดังกล่าว

แสดงว่านักศึกษาคนนั้นได้ทำการ Login ใช้ระบบภายในระยะเวลาที่กำหนด

โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้
  1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ หมู่เรียน D1 – D13
  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. คณะครุศาสตร์
  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  5. คณะวิทยาการจัดการ

 

:: BSRU News ::