การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2559

20160119_chinese-scholarship

>> คลิ๊กที่ภาพ เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด และ ใบสมัคร​ <<

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน
และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2559


 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน (Tianjin Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมมือจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) ภายใต้การสนับสนุนทุนการศึกษาจากดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตครูสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 4 ภาคเรียน ประกอบด้วย

1.1 การศึกษาภาคทฤษฎี

1.2 การฝึกประสบการณ์การสอน ณ สถานศึกษาในประเทศไทย

1.3 การจัดทำวิทยานิพนธ์

โดยการศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) สนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ประกอบด้วยค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าหนังสือ ประกันสุขภาพ และเงินรายเดือนเดือนละ 3,000 หยวน แต่ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับระหว่างประเทศ และค่าทำวีซ่า ซึ่งผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

  1. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นระยะเวลา 3 ภาคเรียน

ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันขงจื๊อฯ โทร 02-473-7000 ต่อ 1741 หรือโทร 085-855-1865 และ 090-919-9952 โทรสาร 02-473-7000 ต่อ 1741 อีเมลล์ bsrukongzi@hotmail.com


 

 

:: BSRU News ::