Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program

Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program

กระทรวงการศึกษาไต้หวันได้ให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ

มหาวิทยาลัยในไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (ESIT Consortium Universities) จำนวน

600 ทุน ระยะเวลาการขอรับทุนอยู่ระหว่างปี 2557 – 2561 หรือปีละไม่เกิน 120 ทุน

แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อเสริมสร้างและผลักดันความร่วมมือทางการศึกษา

สนับสนุนความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน

และเป็นการร่วมมือในการพัฒนาทางด้านการศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการนี้มีอยู่ประมาณ 49 แห่ง

ส่วนใหญ่ทุนการศึกษาจะอยู่ในรูปของการยกเว้นค่าใบสมัครและค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร

หลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษนั้น ผู้สมัครควรมีคะแนน TOEFL PBT ไม่น้อยกว่า 500 หรือเทียบเท่า

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.esit.org.tw/elite600.php?lang=eng

(หมายเหตุ: ท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับทุน หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ผศ.ดร.ณุศณี

มีแก้วกุญชร ได้ที่โทร 02-473-7000 ต่อ 1013)

>> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ <<


 

:: BSRU News ::