เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่น3)

banner30-12-58-2สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการ การเขียนโครงร่างการวิจัย  (Research proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่น3)

ส่งใบสมัครพร้อมโครงร่างการวิจัยแบบ ว.1 ภายในวันที่ 4 ม.ค. – 29 ก.พ. พ.ศ. 2559

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

:: BSRU News ::