โครงการพัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และ บุคลากร คณะครุศาสตร์

ระหว่างวันที่21-22 ธันวาคม 2558
คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์
ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2558
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดีฝ่ายแผน มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ นอกจากกิจกรรมความรู้จากการอบรมแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในคณะ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศความสนุกสนานอีกด้วย

อ่านต่อ

:: BSRU News ::